הודעות:
  חוקים
  תירגול
  קישורים
  מועדי בחינות
  פרסי הצטיינות
  תכנית הלימודים
  הטריקים והטיפים
  מבנה בחינת בגרות
  מיקוד בחינת בגרות
  מועדי ימים מרוכזים
  שאלוני בחינות בגרות
  אודות הוראת האזרחות
  ספרות מומלצת להעשרה
  הקדמה: מגילת העצמאות
  חלק א`:מדינה יהודית
  חלק ב`:מהי דמוקרטיה
  חלק ג`:משטר ופוליטיקה
  מאמרים
 
http://www.linet-pro.net/il/EZRAHUT
עמוד הבית לוח מודעות

מיקוד אזרחות

1 יח"ל 034103 קיץ תשס"ט

השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

הנושא

פרקים בספר הלימוד

עמודים

 

*הכרזת העצמאות

הקדמה

7-15

*מדינת ישראל-מדינה יהודית

-לאום ומדינת לאום

-מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

הערה:בבחינה זו לא יופיע הנושא:מאפייני הזהות.

חלק ראשון

פרק א

 פרק ה

 

20-27

62-79

 

*מהי דמוקרטיה?

-הרעיון הדמוקרטי-חירות ושוויון ערכי יסוד בדמוקרטי

הערה:כולל את המובנים השונים של הדמוקרטיה (פורמלית ומהותית) והאמנה החברתית.

 

-המדינה הדמוקרטית-הגדרות וגישות

חלק שני

 פרק א

 

פרק ב

 

 84-92

 

93-99

*עקרונות המשטר  הדמוקרטי

-עקרון שלטון העם

-עקרון הפלורליזם, סובלנות והסכמיות

-עקרון זכויות האדם והאזרח

הערה:הנושא "זכויות האדם והאזרח" כולל את כל 3 סוגי הזכויות , אולם לבחינה זו אין צורך ללמוד את נושא זכויות קבוצתיות

-עקרון הגבלת השלטון

   -הפרדת רשויות

   -בחירות דמוקרטיות

   -מנגנוני פיקוח  וביקורת

-הפרדת רשויות בישראל:פיזור העוצמה,איזונים ובלמים

הערות:

- יש ללמד גם את עקרון הגבלת השלטון כמושג בפני    עצמו

- נושא הפרדת רשויות כולל גם את נושא עירוב סמכויות.

-עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית

פרק ג

 

 

 

 

 

 פרק ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ה

 

100-109

110-119

131-172

 

 

 180-181

182-185

186-197

198-200

 439-441

 

 

 

 209-228

*המשטר במדינת ישראל

-היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

  -הכרזת העצמאות:קביעת עקרונות היסוד

  -קביעת חוקי יסוד

הערה:

לבחינה זו  אין צורך ללמוד את סוגיית החוקה בישראל (הדיון ההיסטורי לגבי החוקה) ולא את סוגית הויכוח על המהפכה החוקתית

-החברה הישראלית-חברה רבת שסעים

  השסע הלאומי

הערה:

לבחינה זו אין צורך ללמוד את המבוא הכללי לנושא חברה רבת שסעים, ולא את המושגים שסעים צולבים וחופפים

-המשטר ורשויות השלטון בישראל

  -הרשות המחוקקת:הכנסת

  -הרשות המבצעת:הממשלה

חלק שלישי

פרק א

 

 

 

 

 

 פרק ב

 

 

 

 פרק ה

 

 

 

244-247

252-257,261-264

 

 

 

 279-298

 

 

 

  387-396

397-424

-מומלץ לענות על התרגילים המופיעים בספר בסוף כל פרק/נושא.

-כאשר מצוינת התייחסות לדתות השונות (יהדות, איסלם ונצרות) אין צורך ללמוד זאת.

-תכנית הלימודים בנויה לפי נושאים ומושגים, ציון העמודים הוא עניין טכני בלבד. לכן נושאי הלימוד אינם מופיעים בהכרח בעמוד זה או אחר בלבד.

 מבנה הבחינה

פרק ראשון – אירועים (14 נקודות)

יש לענות על שאלה אחת מבין שתיים (אירוע שיש בו שני צדדים).

פרק שני – שאלות ידע (40 נקודות)

יש לענות על ארבע שאלות מבין שבע שאלות:

-          על שלוש מבין חמש שאלות (שאלות ידע פשוטות) - לכל שאלה 9 נקודות.

-          ועל אחת מבין שתי שאלות (שאלות ידע מורכבות) – 13 נקודות.

פרק שלישי – טקסט (24 נקודות)

יש לבחור בקטע אחד מבין שניים, ולענותעל שתיים מבין שלוש שאלות הקשורות אליו – לכל שאלה 12 נקודות.

פרק רביעי – אירועים (22 נקודות)

יש לענות על שתי שאלות מבין ארבע שאלות – לכל שאלה 11 נקודות.

 

נושאים שלא יכללו בבחינה של 1 יח"ל הם:

מאפייני זהות

השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל

עקרון הכרעת הרוב

חוקה

סוגיית החוקה בישראל (הדיון ההיסטורי לגבי החוקה)

המהפכה החוקתית והויכוח לגביה

זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה והתמודדותה עם מצבי חירום - גבולות בדמוקרטיה

שבות ואזרחות

הרשות השופטת

יחסים בין הרשויות, איזונים ובלמים

המבוא הכללי לנושא חברה רבת שסעים, המושגים שסעים צולבים וחופפים

השסע הדתי

 הנחיות נוספות לבחינה בהיקף 1 יח"ל:

בפרקים א', ג', ד', בחלק בשאלה בו נדרש לנמק, יש לכתוב את התשובות באחת משתי דרכים:

א.      ציטוט החלק הרלוונטי בטקסט והוספת הסבר מדוע לדעתך בקטע זה בא לידי ביטוי המושג אותו זיהית.

ב.      כתוב במילותיך מדוע לדעתך מופיע בטקסט המושג אותו זיהית.

בכל מקרה, נימוק ובו ציטוט בלבד לא יתקבל כתשובה מלאה.

 

 

בחירות 2009 בביה"ס

ארועים אקטואליים


ועדת חקירה ממלכתית

חוקה לישראל

בחירות 2006+כנסת 17

חזרה לאתר בגין

מספר כניסות לאתר : 24126
Powered by EduSystems
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *