http://www.linet-pro.net/il/_24900
 
 
 
  תכנית לימודים- י'
  תכנית לימודים - יא'
  New Page
  סילבוס כיתה ט
  שכבת י
תרגול-לחץ כאן

 
 
תרגול -חפ"נ+ חפי"צ+ מרובעים ושלמים
הודעות ועדכונים
 
  

כתיבת חיבור טיעון

לפניך חמישה נושאים.

כתוב לכל נושא מאמר בהיקף של עמוד עד עמוד וחצי על-פי ההוראות.

בכל סמסטר עליך להגיש שני מאמרים לפי התאריכים הבאים:

מאמר I – בשבוע שבין 22-27/11  (יום מסוים ייקבע ע"י המורה המקצועית)

מאמר II – בשבוע שבין 3-8/1

מאמר III – בשבוע שבין 7-12/3

מאמר IV – בשבוע שבין 9-14/5

תלמיד שלא יגיש ביום שנקבע, ייגרעו לו 10 נק' מהציון!!!

 

1.     יש הטוענים כי תקציב אירוע פתיחת חגיגות המאה של העיר תל אביב היה גבוה.ארבעת מיליוני השקלים היו בזבוז. אחרים טוענים כי מותר ורצוי לעצור ולחגוג את עצם קיומנו אחת למאה שנה, וכי ארבעת מיליוני השקלים היו המחיר לאושר ולנורמאליות.

 

כתוב מאמר, ובו הבע את עמדתך בנושא, נמק אותה, והצע הצעות משלך, כיצד היה ניתן לערוך את אירוע הפתיחה לחגיגות המאה של העיר.

 

 

2.     יש הטוענים כי המשתתפים בתכניות המארחות נציגי ציבור והעוסקות בנושאים שעל סדר היום הפוליטי-חברתי אינם חייבים להתאים עצמם למוסכמות הנימוס.

היכולת לדבר בחופשיות מאפשרת למשתתפים לומר את דבריהם ללא חשש ,אולם   

כאשר הדיון הופך להיות בוטה ואלים האותנטיות והפתיחות אינן תורמות לקידום  

הנושא, נהפוך הוא, הן גורמות לנזק.                                                                                 

               

          כתוב מאמר, ובו דון בטענה זו. חווה דעתך עליה.נמק את דבריך והבא דוגמאות.

 

 

3.     המרוץ להעלאת רמת החיים הופך למרוץ של פגיעה באיכות החיים.

 

כתוב מאמר, ובו דון בטענה זו. חווה דעתך עליה.נמק את דבריך והבא דוגמאות.

 

 

4.     יש מי שיטען כי כל נוסע ברכבת הוא מכונית אחת פחות הנוסעת על הכביש, אולם

יש מי שיטען כי נוסעי הרכבת הם אלו שנסעו קודם לכן באוטובוסים.

 

כתוב מאמר ובו הבע את עמדתך בנושא, נמק אותה, והצע הצעות משלך להקטנת זיהום האוויר ולמניעת פקקים בכביש.

 

 

5.     בתוכניות הריאליטי השונות, כמו "האח הגדול" ו "הישרדות" מצולמים אנשים, לא שחקנים מקצועיים, בלי תסריט או בימוי.

     כתוב מאמר ובו הבע את דעתך על תופעה זו. נמק את דבריך באמצעות דברים ששמעת או קראת.  

מתכונת יא-4.6 + מועד
כתיבת חיבור טיעון
מתכונת י' 24.5+מועד
מבנה חיבור טיעון
שאלון עולים א'
שאלון מותאם
שאלון עולים ב'
דוגמה לחיבור טיעון
מבחן בלשון יא- 26.12
מיקוד קיץ 2011
,תאריך בגרות עולים
New Page
אמצעים רטוריים
בחן שכבתי יא'- 8.3.1
פרגמטיקה בתחום התחבי
תרגול תחביר
מבחן לשכבת י'- 2.1.1
חיבור- 60 שנה למדינה
חומר למבחן המתכונת י

 

 

 

מחוון לסיכום בורר
אליעזר בן יהודה
חוכמת המספרים