http://www.linet-pro.net/il/_24900
 
 
 
  תכנית לימודים- י'
  תכנית לימודים - יא'
  New Page
  סילבוס כיתה ט
  שכבת י
תרגול-לחץ כאן

 
 
תרגול -חפ"נ+ חפי"צ+ מרובעים ושלמים
הודעות ועדכונים
 
  

מבנה חיבור טיעון

המאמר הטיעוני

 יש להתחיל בפתיח  שיהווה היצג של הנושא ומטרתו "כניסה " נינוחה וקוסמטית למאמר.

ניתן להתחיל במילים: לאחרונה רבו השמועות בנושא...

לאחר הפתיח:

טענת התלמיד וביסוסה:.

הצגת הדעה האישית שלי ככותב המאמר לגבי הטענה המוצגת במטלה או לגבי התופעה המוצגת.. הביסוס יכול להתחיל להיכתב  כבר באותה הפסקה

ניתן לפתוח את הביסוסים במשפט: כדי להוכיח את הטענה אציג כמה נימוקים.

 הנימוק החשוב ביותר הוא...

 דוגמה להמחשת דבריי היא...

לחילופין:

ניתן להציג את הטענה

פסקת נימוקים

נימוק נוסף בפסקה נפרדת

 

או:דוגמאות- דוגמה קטנה שתשולב בנימוק

או: אנקדוטה כפסקה= מעין דוגמה גדולה

או פסקת דוגמאות

 

יש להציג טענה מנוגדת (כל הפרכה / ניטרול / סתירה של טענת הנגד תתקבל בברכה)

הערה: הבאת טענת הנגד עניינה הצגת פתיחות הכותב.

חשוב שטענת הנגד תהיה קצרה כדי שלא "תחליש" את טענת הכותב אלא תהווה כלי לחזק אותה

ניתן לפתוח במילים: המתנגדים לדעתי יאמרו כי...

 

פסקת הסיום:

חזרה לטענת הכותב עם הסתייגות כלשהי וציון המלצה ומסקנה

ניתן לפתוח במילים: מן האמור לעיל עולה כי...   אפשר להסיק ש... מומלץ ש...

מתכונת יא-4.6 + מועד
כתיבת חיבור טיעון
מתכונת י' 24.5+מועד
מבנה חיבור טיעון
שאלון עולים א'
שאלון מותאם
שאלון עולים ב'
דוגמה לחיבור טיעון
מבחן בלשון יא- 26.12
מיקוד קיץ 2011
,תאריך בגרות עולים
New Page
אמצעים רטוריים
בחן שכבתי יא'- 8.3.1
פרגמטיקה בתחום התחבי
תרגול תחביר
מבחן לשכבת י'- 2.1.1
חיבור- 60 שנה למדינה
חומר למבחן המתכונת י

 

 

 

מחוון לסיכום בורר
אליעזר בן יהודה
חוכמת המספרים